Bireysel Hesap* Sözleşmesi

1. Taraflar
İşbu Bireysel Hesap Sözleşmesi (bundan böyle “Hesap Sözleşmesi” olarak anılacaktır); Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı Atmaca Apt. No:2/2 Muratpaşa/ANTALYA adresinde mukim DENİZ MANZARALI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile denizmanzarali.com Portalda hesap açmak için işbu Hesap Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve denizmanzarali.com adlı internet sitesinde yer alan şartlar ile kurallara onay veren "Hesap Sahibi" arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.
2. Tanımlar
“Kullanıcı”: denizmanzarali.com adlı internet sitesine erişen her gerçek veya tüzel kişi.
“Hesap Sahibi”: denizmanzarali.com adlı internet sitesinde hesap açan ve denizmanzarali.com adlı internet sitesi dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.
“Bireysel Hesap Sahibi”: denizmanzarali.com adlı internet sitesinde hesap oluşturan, mesleki veya ticari amaç gütmeksizin denizmanzarali.com adlı internet sitesi dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.
“Bireysel Hesap” (“Hesap”): “Bireysel Hesap” oluşturmak isteyen “Kullanıcı”nın Bireysel Hesap Formu’nu doğru ve gerçek bilgilerle eksiksiz olarak doldurması üzerine denizmanzarali.com tarafından yapılan bildirim ile kazanılan statüdür. Hesap işlemleri tamamlanmadan “Bireysel Hesap Sahibi” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Bireysel Hesap Sahibi”nin hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. Hesap Oluşturma başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin denizmanzarali.com tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. denizmanzarali.com gerekli görmesi halinde “Bireysel Hesap Sahibi”nin hesabını kapatabilir, hesabı herhangi bir sebeple kapatılanın yapacağı hesap açma talebini kabul etmeyebilir.
"Hesap Sözleşmesi": denizmanzarali.com adlı internet sitesine yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının “Hesap Sözleşmesi”ni anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler, şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.
denizmanzarali.com Hesabı": “Hesap Sahibi”nin denizmanzarali.com adlı internet sitesi içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Hesap” ile ilgili konularda denizmanzarali.com adlı internet sitesinde talepte bulunduğu, "Hesap bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile denizmanzarali.com üzerinden eriştiği "Hesap Sahibi"ne özel internet sayfaları bütünü.
denizmanzarali.com Hizmetleri” ("Hizmetler"): "site içerisinde "Hesap Sahibi"nin işbu “Hesap Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla denizmanzarali.com tarafından sunulan uygulamalardır. denizmanzarali.com adlı internet sitesi içerisinde sunulan "Hizmetler"inde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Hesap Sahibi"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar denizmanzarali.com adlı internet sitesi üzerinden Hesap Sahibi"ne duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
“İçerik”: denizmanzarali.com adlı internet sitesinde yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.
" denizmanzarali.com Arayüzü" : denizmanzarali.com ve "Hesap Sahibi” tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve " denizmanzarali.com Veri tabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları denizmanzarali.coma ait olan tasarımlar içerisinde denizmanzarali.com adlı internet sitesi üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları ve mobil uygulama ekranları/sayfalarıdır.
“denizmanzarali.com Veri Tabanı” : denizmanzarali.com adlı internet sitesi dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği denizmanzarali.com’a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanıdır.
“Bana Özel” sayfası: "Hesap Sahibi"nin denizmanzarali.com adlı internet sitesinde yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmetler”den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, sadece "Hesap Sahibi" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Hesap Sahibi"ne özel sayfa.
“Kişisel Veri”: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.
“Özel nitelikli kişisel veri”: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
3. “Hesap Sözleşmesi”nin Konusu ve Kapsamı
İşbu “Hesap Sözleşmesi”nin konusu, denizmanzarali.com adlı internet sitesinde sunulan “Hizmetler”in, bu “Hizmetler”den yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Hesap Sözleşmesi” ve ekleri ile denizmanzarali.com adlı internet sitesi içerisinde yer alan kullanıma, hesaba ve “Hizmetler”e ilişkin denizmanzarali.com tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. "Kullanıcı", işbu “Hesap Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, denizmanzarali.com adlı internet sitesi içinde yer alan kullanıma, hesap sahibi olmaya ve hizmetlere ilişkin denizmanzarali.com tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
4. Hesap Şartları
4.1 denizmanzarali.com adlı internet sitesinde “Hesap Sahibi” olabilmek için reşit olmak ve denizmanzarali.com tarafından işbu “Hesap Sözleşmesi” kapsamında hesabın geçici olarak durdurulmamış veya hesabın kapatılmamış olması gerekmektedir.
4.2 denizmanzarali.com herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Hesap Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir, "Hesap Sahibi"nin hesabını kapatabilir veya geçici olarak durdurabilir. denizmanzarali.com adlı internet sitesinde belirtilen kurallara aykırılık halleri, “Hesap Sahibi”nin denizmanzarali.com bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri hesabının kapatılması veya hesabın geçici olarak durdurulma hallerindendir.
5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
5.1 "Hesap Sahibi"nin Hak ve Yükümlülükleri
5.1.1 “Hesap Sahibi", denizmanzarali.com adlı internet sitesinde belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Hesap Sözleşmesi” hükümleri ile denizmanzarali.com adlı internet sitesindeki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.
5.1.2 "Hesap Sahibi”, denizmanzarali.com’un yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “Hesap Sahibi”ne ait gizli/özel/kişisel veri-özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple denizmanzarali.com’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde “Hesap Sahibi”nin denizmanzarali.com adlı internet sitesi üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile denizmanzarali.com’a bildirimde bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde; “Hesap Sahibi”nin kendisine bildirdiği ad-soyad bilgisini denizmanzarali.com ilgili tarafa verebilir.
5.1.3. "Hesap Sahibi”nin, “denizmanzarali.com Hesabı”na girişte kullandığı "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamak kendi sorumluluğunda olup, "kullanıcı adı" ve "şifre"sini münhasıran ve münferiden kendisi kullanması, üçüncü kişilerden saklaması gerekmektedir. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer “Hesap Sahibi”nin ve/veya denizmanzarali.com’un ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan “Hesap Sahibi” sorumludur.
5.1.4. "Hesap Sahibi", denizmanzarali.com adlı internet sitesi dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin denizmanzarali.com adlı internet sitesi üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat karşısında herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. denizmanzarali.com, "Hesap Sahibi" tarafından denizmanzarali.com’a iletilen veya denizmanzarali.com adlı internet sitesi üzerinden “Hesap Sahibi” tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.
5.1.5. "Hesap Sahibi", denizmanzarali.com’un yazılı onayı olmadan işbu “Hesap Sözleşmesi”ni veya bu “Hesap Sözleşmesi”nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
5.1.6. “Hesap Sahibi” hukuka uygun amaçlarla denizmanzarali.com adlı internet sitesi üzerinde işlem yapabilir. "Hesap Sahibi"nin, denizmanzarali.com adlı internet sitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. "Hesap Sahibi", denizmanzarali.com’un ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek nitelikteki denizmanzarali.com adlı internet sitesi dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veri tabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde denizmanzarali.com adlı internet sitesine yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Hesap Sahibi"nin işbu “Hesap Sözleşmesi” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri denizmanzarali.com adlı internet sitesi üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı denizmanzarali.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5.1.7. denizmanzarali.com, “Hesap Sahibi”nin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve denizmanzarali.com Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, denizmanzarali.com üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine denizmanzarali.com tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; denizmanzarali.com’un gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.
5.1.8. “Hesap Sahibi”, üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili denizmanzarali.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmetin satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten denizmanzarali.com’u ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir.
5.1.9. “Hesap Sahibi”, Hesap oluşturma aşamasında sunduğu bilgilerin değişmesi halinde; yeni ve güncel bilgileri denizmanzarali.com’ a gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür. Bildirmemesi halinde denizmanzarali.com’ un uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı tüm zarar için “Hesap Sahibi”ne rücu etme hakkı saklıdır.
5.1.10. “Hesap Sahibi”nin denizmanzarali.com adlı internet sitesi veya denizmanzarali.com sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, denizmanzarali.com adlı internet sitesi ve denizmanzarali.com’a ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların denizmanzarali.com adlı internet sitesinden faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme veya denizmanzarali.com adlı internet sitesi’ne orantısız yük bindirmesi; denizmanzarali.com adlı internet sitesi’nin kaynak kodlarına veya denizmanzarali.com sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması, denizmanzarali.com adlı internet sitesi’nin çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, denizmanzarali.com sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır.
5.2. DENİZMANZARALİ.COM’un Hak ve Yükümlülükleri
5.2.1. denizmanzarali.com, işbu “Hesap Sözleşmesi” nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili denizmanzarali.com hesabı içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu “Hesap Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Hesap Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; denizmanzarali.com her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Hesap Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.
5.2.2. denizmanzarali.com, denizmanzarali.com adlı internet sitesinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Hesap Sahibi”nin sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri denizmanzarali.com adlı internet sitesi kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. denizmanzarali.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Hesap Sahibi”, denizmanzarali.com’un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde denizmanzarali.com yapabilir. denizmanzarali.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.
5.2.3. denizmanzarali.com adlı internet sitesi üzerinden, "Satıcı"lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebilir. Bu linkler "Hesap Sahibi” tarafından veya sadece referans kolaylığı açısından denizmanzarali.com tarafından sağlanmış olabilir. Ancak linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini veya içerdiği bilgileri desteklemek veya herhangi bir açıdan doğrulama veya garanti etme amacı taşımamaktadır. denizmanzarali.com adlı internet sitesi üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında denizmanzarali.com’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.
5.2.4. denizmanzarali.com, denizmanzarali.com adlı internet sitesnini işleyişine, hukuka, mevzuata, başkalarının haklarına, “Hesap Sözleşmesi” koşullarına, kişisel verilerin korunmasına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; denizmanzarali.com bu mesaj ve içeriği giren "Hesap Sahibi"nin hesabına herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir. denizmanzarali.com, mevzuatta meydana gelen değişikliklere bağlı olarak “Hesap Sahibi”ne ek yükümlülükler getirebilir, söz konusu yükümlülükler denizmanzarali.com adlı internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
5.2.5. denizmanzarali.com’un, denizmanzarali.com çalışanlarının ve yöneticilerinin, denizmanzarali.com adlı internet sitesinde “Hesap Sahibi” ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.
5.2.6. denizmanzarali.com, 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir. DENİZMANZARALİ.COM Sözleşme’nin ifası sonucunda kendisi tarafından belirli sonuçların üretileceğini garanti etmemektedir. denizmanzarali.com, fikri mülkiyet haklarının ihlali, ilan içeriklerinin doğruluğu dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; denizmanzarali.com adlı internet sitesiın kullanılması ile bağlantılı herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır. DENİZMANZARALİ.COM ayrıca bakım, onarım çalışmaları, teknik aksaklıklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir sebepten ötürü Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin geç verilmesi, kesintiye uğraması veya hizmetin verilmesi ile ilgili denizmanzarali.com herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.
5.2.7. denizmanzarali.com “Hizmetler”i; “Olduğu Gibi” sağlamakta olup, denizmanzarali.com adlı internet sitesi ve “Hizmetler”in hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya “Hesap Sahibi”nin kendine özel ihtiyaçlarını karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. denizmanzarali.com denizmanzarali.com adlı internet sitesi üzerinde her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar yapabilir ve “Hesap Sahibi” ve “Hizmetler”i kullanmaya devam ettiği sürece, denizmanzarali.com adlı internet sitesii ve “Hizmetler”i kullandığı haliyle (“Olduğu Gibi”) kabul etmiş sayılır. denizmanzarali.com:
(i) “Hesap Sahibi”’nin denizmanzarali.com adlı internet sitesi ve “Hizmetler”i kullanması, kullanmaması, yanlış kullanması veya “Hesap Sahibi”nin “Hesap Sözleşmesi”nde belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesinden;
(ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan;
(iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından;
(iv) denizmanzarali.com adlı internet sitesi üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar sonucunda oluşabilecek hata ve arızalardan;
(v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri faktörlerden;
(vi) işletim sistemi uyumsuzluklarından;
(vii) yukarıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın “Hesap Sahibi”nin denizmanzarali.com adlı internet sitesini kullanmasını engelleyen uyumsuzlukların veya hataların ortaya çıkmasından
kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, bu kapsamda “Hesap Sahibi” veya üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden sorumlu değildir.
5.2.8 “Hesap Sahibi”nin başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının yahut yanıltıcı ve kötü maksatlı olduğunun tespit edilmesi, hesap başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun önceden reddedilmiş olması, hesabının devam ettiği süreçte “Hesap Sahibi” hakkında şikâyetler veya olumsuz yorumlar alınması ve benzeri sebeplerle; denizmanzarali.com herhangi bir bildirimde bulunmadan, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek “Hesap Sahibi”nin hesabını kapatabilir. Hesabı kapatmadan önce denizmanzarali.com yetkilileri tarafından gerekli incelemelerin yapılabilmesi için denizmanzarali.com uygun gördüğü tedbirleri uygulayabilir. Hesabın kapatılması, geçici olarak durdurulması yahut Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesinin ardından denizmanzarali.com, kendi takdirine bağlı olarak, “Hesap Sahibi”nin Denizmanzarali.com adlı internet sitesi üzerinden paylaşmış olduğu içerikler veya diğer paylaşımların akıbeti konusunda münhasıran karar verme yetkisine sahiptir.
6. Gizlilik Politikası
6.1 denizmanzarali.com "Hesap Sahibi” ile ilgili bilgileri; işbu “Hesap Sözleşmesi” ve işbu “Hesap Sözleşmesi”nin eklerinin biri ve ayrılmaz parçası olan EK-2’teki Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. denizmanzarali.com "Hesap Sahibi”ne ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’ nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. “Hesap Sahibi”, ilanla ilgili olarak Satıcı ile Alıcı arasında mesajlaşmanın yapılabilmesi için Alıcı sıfatıyla hareket ettiği durumlarda hesap girişi yapmayı ve Alıcı sıfatıyla kendisinin telefon numarasının Satıcı ile paylaşılmasını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.
6.2. denizmanzarali.com, “Hesap Sözleşmesi” ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da “Hesap Sahibi” olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde “Hesap Sahibi” ile temas kurmak için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle kişisel veriler aynı zamanda denizmanzarali.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için denizmanzarali.com’un işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir.
6.3."Hesap Sahibi”nin kişisel veri teşkil edebilecek ve kendisi tarafından denizmanzarali.com’a girilen verileri denizmanzarali.com tarafından “Hesap Sözleşmesi” kapsamında; denizmanzarali.com adlı internet sitesinin fonksiyonlarının kullandırılması, hizmetlerin ve içeriklerin sağlanması ve yukarıda sayılan amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel denizmanzarali.com Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda ve sair kişisel veriler ile ilgili politika, prosedür, sözleşme maddeleri ve kullanım koşullarında istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler denizmanzarali.com adlı internet sitesinde yayınlandığı anda yürürlüğe girer. “Hesap Sahibi” bu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup, bu değişikliklerle ilgili denizmanzarali.com’dan herhangi bir talepte veya zarar ziyan iddiasında bulunamaz.
6.4. ”Hesap Sahibi”, denizmanzarali.com adlı internet sitesi dahilinde eriştiği bilgileri; bu bilgileri ifşa eden “Hesap Sahibi”nin veya denizmanzarali.com’un ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, elde ettiği Kullanıcılara veya üçüncü kişilere ait Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, DENİZMANZARALİ.COM ’un kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. “Hesap Sahibi”; kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verileri işlemesi, aktarması veya sair surette bir işleme konu etmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde DENİZMANZARALİ.COM ’in bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.5. “Hesap Sahibi”, bir Avrupa Birliği mukimi gerçek kişi olması durumunda kendi kişisel verileri ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarının ve düzenlemelerinin uygulanacağını, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk iç hukukunun uygulanacağını, 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi’nin ve Mayıs 2018 tarihinde Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Regülasyonu’nun (GDPR) uygulanmayacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.6. “Hesap Sahibi”, denizmanzarali.com hesabı ve/veya yayınladığı ilanlar nedeniyle alenileşmiş olan kişisel verilerinin Google veya diğer arama motorları veya benzer verileri indeksleyen sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için denizmanzarali.com’un herhangi bir dahlinin, katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin indesklenmek veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından dolayı denizmanzarali.com’un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, veri sahibi olarak yapacağı başvuru taleplerini başta indekslemeyle ilgili süreçlerde veri sorumlusu sıfatını haiz olan Google olmak üzere diğer arama motorları veya arama sistemleri, indeskleme sistemleri işleten veri sorumlusu gerçek ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.7. “Hesap Sahibi” ilan verirken veya denizmanzarali.com’u kullandığı esnada özel nitelikli kişisel verilerini ifşa etmeyeceğini, ifşa etmesi durumunda ise bu verilerin işlenmesiyle ilgili olarak denizmanzarali.com’un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7. Fikri Mülkiyet Hakları
denizmanzarali.com adlı internet sitesi dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu denizmanzarali.com adlı internet sitesinde (sınırlı olmamak kaydıyla "DENİZMANZARALİ.COM Veri Tabanı", "DENİZMANZARALİ.COM Arayüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte denizmanzarali.comun telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) denizmanzarali.com’a aittir ve/veya denizmanzarali.com tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır "Hesap Sahibi”, denizmanzarali.com hizmetlerini, denizmanzarali.com bilgilerini ve denizmanzarali.com’un fikri haklarına ve telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının denizmanzarali.com’un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Denizmanzarali.com adlı internet sitesi Kullanım Koşulları" dâhilinde denizmanzarali.com tarafından açıkça izin verilen durumlar haricinde denizmanzarali.com’un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. İşbu “Hesap Sözleşmesi”nin akdi ile denizmanzarali.com, denizmanzarali.com adlı internet sitesinin “Hesap Sözleşmesi” koşulları çerçevesinde ve “Hizmetler”den faydalanılması amacıyla sınırlı olarak kullanılmasına ilişkin “Hesap Sahibi”ne münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı (basit ruhsat) tesis etmektedir.
8. “Hesap Sözleşmesi” Değişiklikleri
denizmanzarali.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu “Hesap Sözleşmesi”ni uygun göreceği herhangi bir zamanda denizmanzarali.com adlı internet sitesida yayınlayarak değiştirebilir. İşbu “Hesap Sözleşmesi”nin değişen hükümleri, denizmanzarali.com adlı internet sitesinde yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu “Hesap Sözleşmesi”, "Hesap Sahibi"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
9. Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, denizmanzarali.com işbu “Hesap Sözleşmesi” ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, denizmanzarali.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için denizmanzarali.com’ dan herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve denizmanzarali.com’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu “Hesap Sözleşmesi” nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Hesap Sözleşmesi” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere doğrudan Türk İç Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Hesap Sözleşmesi”nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
11. Yürürlük
İşbu “Hesap Sözleşmesi” ve “Hesap Sözleşmesi”yle atıfta bulunulan ve “Hesap Sözleşmesi”nin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile denizmanzarali.com adlı internet sitesinde yer alan kurallar ve şartlar, "Hesap Sahibi"nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. “Hesap Sözleşmesi”nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.
12. “Hesap Sözleşmesi”nin Ekleri
12.1 “Hesap Sahibi”, “Ek-1 Kullanım Koşulları, Ek-2 Gizlilik Politikası, Ek-3 DENİZMANZARALİ.COM Hizmetleri , Ek-4 İlan Verilmesi, Satışa Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler, Ek-5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik ile denizmanzarali.com adlı internet sitesinde yayınlanan şartlar ve kuralların, işbu “Hesap Sözleşmesi”nin eki ve ayrılmaz olduğunu, içeriklerini okuyup anladığını, “Hesap Sahibi” olarak “Hesap Sözleşmesi” ile eklerine” ve denizmanzarali.com adlı internet sitesinde yayınlanan şartlarla kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.
Ek-1 Kullanım Koşulları
1. KULLANIM KOŞULLARI
www.denizmanzarali.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.denizmanzarali.com internet sitesini ziyaret ederek ve/veya mobil uygulamalarını kullanarak (internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar bundan böyle denizmanzarali.com adlı internet sitesi olarak anılacaktır) ve/veya “Hesap Sahibi” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve denizmanzarali.com adlı internet sitesinde bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, denizmanzarali.com adlı internet sitesinde belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen denizmanzarali.com adlı internet sitesini kullanmaktan vazgeçiniz.
1.1. İşbu denizmanzarali.com adlı internet sitesi sahibi Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı Atmaca Apt. No:2/2 Muratpaşa/ANTALYA adresinde mukim DENİZ MANZARALI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan böyle kısaca denizmanzarali.com olarak anılacaktır)’dir. denizmanzarali.com adlı internet sitesinde sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, denizmanzarali.com tarafından sağlanmaktadır.
1.2. denizmanzarali.com işbu “Kullanım Koşulları”nı, denizmanzarali.com adlı internet sitesinde yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i, "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “www.denizmanzarali.com”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. denizmanzarali.com adlı internet sitesi hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde denizmanzarali.com adlı internet sitesine erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve denizmanzarali.com tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu " Kullanım Koşulları" www.denizmanzarali.com internet sitesi üzerinden yayınlanarak; denizmanzarali.com adlı internet sitesini kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.
2. TANIMLAR
denizmanzarali.com adlı internet sitesi: www.denizmanzarali.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan denizmanzarali.com’un “Hizmet”lerini sunduğu internet sitesi.
“Kullanıcı”: denizmanzarali.com adlı internet sitesine erişen her gerçek veya tüzel kişi.
“Hesap Sahibi”: denizmanzarali.com adlı internet sitesinde hesabı olan ve denizmanzarali.com adlı internet sitesi dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.
“DENİZMANZARALİ.COM Hizmetleri” ("Hizmet"): denizmanzarali.com adlı internet sitesi içerisinde " Hesap Sahibi"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla denizmanzarali.com tarafından sunulan uygulamalardır. denizmanzarali.com, denizmanzarali.com adlı internet sitesi içerisinde sunulan "Hizmet"lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili " Hesap Sahibi "nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar denizmanzarali.com adlı internet sitesinden " Hesap Sahibi "ne duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar denizmanzarali.com adlı internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
“İçerik”: denizmanzarali.com adlı internet sitesinde yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.
"DENİZMANZARALİ.COM Arayüzü" : DENİZMANZARALİ.COM ve "Hesap Sahibi” tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve "DENİZMANZARALİ.COM Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları denizmanzarali.com’a ait olan tasarımlar içerisinde denizmanzarali.com adlı internet sitesi üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.
“DENİZMANZARALİ.COM Veri Tabanı” : denizmanzarali.com adlı internet sitesi dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği denizmanzarali.com’a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanıdır
3. DENİZMANZARALİ.COM HİZMETLERİ
3.1. denizmanzarali.com, " “Hesap Sahibi” tarafından "DENİZMANZARALİ.COM Veri Tabanı"na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle "DENİZMANZARALİ.COM Veri Tabanı" üzerinden "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.
3.2. denizmanzarali.com,"Kullanıcı”ların, " Hesap Sahibi " ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.
3.3. denizmanzarali.com, denizmanzarali.com adlı internet sitesi dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.
3.4. denizmanzarali.com, denizmanzarali.com adlı internet sitesi dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile denizmanzarali.com adlı internet sitesi dahilinde erişilen "İçerik"leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. denizmanzarali.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.
4. DENİZMANZARALİ.COM İNTERNET SİTESİ KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
4.1. "Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla denizmanzarali.com adlı internet sitesi üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcı”ların denizmanzarali.com adlı internet sitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili denizmanzarali.comun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
4.2. denizmanzarali.com adlı internet sitesi, "Hesap Sahibi” tarafından "DENİZMANZARALİ.COM Veri Tabanı"na yüklenen "İçerik"lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. denizmanzarali.com, "Kullanıcı"lar tarafından görüntülenen ilan ve "İçerik"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve "İçerik"ler dolayısıyla denizmanzarali.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü denizmanzarali.com’un hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.
4.3. "KULLANICI" denizmanzarali.com adlı internet sitesi dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
4.4. "Kullanıcı"lar denizmanzarali.com adlı internet sitesi dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, denizmanzarali.com’un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
4.5. "Kullanıcı"lar, denizmanzarali.com adlı internet sitesi dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Hesap Sahibi" veya denizmanzarali.com’un amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Hesap sahibi tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.
4.6. denizmanzarali.com, 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi"ne sahiptir. 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca "Yer Sağlayıcı"lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla "Kullanıcı"ların denizmanzarali.com adlı internet sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.
4.7. denizmanzarali.com, "Kullanıcı" bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. denizmanzarali.com aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, denizmanzarali.com adlı internet sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. denizmanzarali.com süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarabilir ve bu firmalar tarafından yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak Kullanıcı bilgileri işlenebilir.
4.8. denizmanzarali.com, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağındaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının DENİZMANZARALİ.COM ’a yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.
4.9. denizmanzarali.com adlı internet sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veri tabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya denizmanzarali.com’un “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "DENİZMANZARALİ.COM ’in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.
4.10. denizmanzarali.com, “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “DENİZMANZARALİ.COM Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, denizmanzarali.com üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine denizmanzarali.com tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "DENİZMANZARALİ.COM ’in talep, dava ve takip hakları saklıdır.
4.11. denizmanzarali.com adlı internet sitesinin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, tersine mühendislik (reverse engineering) metoduyla veya farklı herhangi bir metodla API protokollerinin kırılmaya çalışılması ve API anahtarı, API gizli anahtarı, istek başlıkları, istemci doğrulama algoritması gibi parametrelere izinsiz olarak ulaşılması veya bu parametrelerin izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşılması, denizmanzarali.com adlı internet sitesiın iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde "Site"ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, çeşitli kriterlere göre yapılacak tespitler neticesinde bot çalıştırma, DDOS atakları ve sair her türlü sistemlerin bütününü veya bir kısmını bozmaya, değiştirmeye, mevcut performansını azaltmaya veya yok etmeye ve sair her türlü sisteme yönelik saldırıların ve sair hukuka aykırı kullanımların yapılması durumunda bu tür kullanımlar DENİZMANZARALİ.COM ’in takdirine bağlı olarak engellenecektir. Bu tür kullanımlar olmasa dahi DENİZMANZARALİ.COM , gerekli gördüğü hallerde ancak “Hesap Sahibi”nin kullanıcı adı ve parolası ile giriş yapmasından sonra sitenin kullanımına izin verilebilir. denizmanzarali.com adlı internet sitesindeki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; denizmanzarali.com’un her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; denizmanzarali.com, “Kullanıcıyı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.
4.12. denizmanzarali.com adlı internet sitesinde verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan denizmanzarali.com’un sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.
4.13. Güven Damgası, sadece ilgili Tebliğ uyarınca GDS tarafından incelemesi, takibi ve kontrolü sağlanan mevzuata uygunluk kriterlerinin varlığına delalet eder. Bunun haricinde Güven Damgası Sağlayıcısı, hiçbir suretle taraflar arasındaki sözleşmenin garantörü ya da taahhüt edeni olarak anlaşılamayacağı gibi, E-ticaret sitesinde bulunan mal ya da hizmetlerin ayıptan ari vasıflarının ve eksiksiz temin ve tesliminin kefili de değildir. Ayrıca Güven Damgası Sağlayıcısı malın teslim edilmemesi, geç teslim edilmesi ya da taahhüt edilen niteliklere uygun olarak teslim edilmemesi hallerinden hukuken hiçbir surette sorumlu tutulamaz.
5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
denizmanzarali.com adlı internet sitesi dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler v denizmanzarali.com adlı internet sitesinin (sınırlı olmamak kaydıyla "DENİZMANZARALİ.COM Veri Tabanı", "DENİZMANZARALİ.COM Arayüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte denizmanzarali.comun telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) denizmanzarali.com’a ait ve/veya denizmanzarali.com tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Kullanıcı"lar, denizmanzarali.com hizmetlerini, denizmanzarali.com bilgilerini ve denizmanzarali.com’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının denizmanzarali.com’un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde denizmanzarali.com tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde denizmanzarali.com’un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.
İşbu "Kullanım Koşulları" dahilinde denizmanzarali.com tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde denizmanzarali.com; denizmanzarali.com hizmetleri, denizmanzarali.com bilgileri, denizmanzarali.com telif haklarına tabi çalışmaları, denizmanzarali.com ticari markaları, denizmanzarali.com ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
6. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER
denizmanzarali.com, dilediğinde, tek taraflı olarak işbu "Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda denizmanzarali.com adlı internet sitesinde ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu "Kullanım Koşulları" “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
7. MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde denizmanzarali.com’un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve denizmanzarali.com’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.
8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu "Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Antalya Mahkemeleri ve Antalya Genel İcra Daireleri yetkilidir.
9. YÜRÜRLÜK ve KABUL
İşbu "Kullanım Koşulları" denizmanzarali.com tarafından denizmanzarali.com adlı internet siteside yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcı"lar işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri denizmanzarali.com adlı internet sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.
EK-2 Gizlilik Politikası
İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, DENİZ MANZARALI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Denizmanzarali.com” veya “Şirket”) tarafından yönetilmekte olan https://www.denizmanzarali.com/ adresinde yer alan web sitesinin, (denizmanzarali.com adlı internet sitesi) kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanım Koşulları ve Hesap Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Kullanıcılar, Hesap Sözleşmesi’ni kabul etmeleri üzerine işbu Gizlilik Politikası’nı da kabul etmiş sayılacaktır.
Denizmanzarali.com, teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile internet alanında Kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmaktadır.
Denizmanzarali.com, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen Kullanıcı’nın ”Hesap sahibi” olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu Kullanıcı’ya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, Kullanıcılar’ın ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.
Google AFS reklamlarının Denizmanzarali.com’a yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.
Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler
Denizmanzarali.com, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Denizmanzarali.com adlı internet sitesi üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Denizmanzarali.com’un Gizlilik Politikası’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal https://panel.denizmanzarali.com/ adresinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Denizmanzarali.com’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
Ek-3 Denizmanzarali.com Hizmetleri
DENİZMANZARALİ.COM ; aşağıda bahsedilen hizmetler ile zaman içinde uygulamaya geçireceği diğer hizmetleri ile ilgili olarak, dilediği zamanda "Kullanıcı"ya/” Hesap Sahibi”ne herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan, “fiyat” ve/veya “kural” ve/veya “içerik” değişikliği yapabilir, hizmetlerinin herhangi birini sona erdirebilir. DENİZMANZARALİ.COM ’in hizmetleri ile ilgili yaptığı değişiklikler denizmanzarali.com adlı internet sitesinde yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. denizmanzarali.com adlı internet sitesine erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi denizmanzarali.com tarafından yapılan tüm değişiklikleri kabul etmiş sayılır.
1. denizmanzarali.com İlan Hizmetleri
1.1. "Hesap Sahibi", denizmanzarali.com hesabı üzerinden denizmanzarali.com tarafından belirlenen kurallara uygun olarak ilanlarını yaratacak ve denizmanzarali.com Veri Tabanı’na yükleyecektir.
1.2 denizmanzarali.com, "Hesap Sahibi" tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların denizmanzarali.com adlı internet sitesinde yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. denizmanzarali.com, ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, denizmanzarali.com adlı internet sitende yayınlayacaktır.
1.3 denizmanzarali.com, denizmanzarali.com adlı internet sitesinde yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve denizmanzarali.com adlı internet sitesinde yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle "Hesap Sahibi"ne herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. denizmanzarali.com bahsi geçen duruma ilişkin " Hesap Sahibi"ne herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde " Hesap Sahibi" de ödemiş olduğu bedelin iadesini denizmanzarali.com’dan talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
1.4 denizmanzarali.com, " Hesap Sahibi"nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve denizmanzarali.com ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. "Hesap Sahibi", bu konuda denizmanzarali.com’a yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.
1.5 "Hesap Sahibi", denizmanzarali.com hesabı üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
1.6 "Hesap Sahibi", denizmanzarali.com adlı internet sitesinde yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, denizmanzarali.com adlı internet sitesinde altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin denizmanzarali.com adlı internet sitesinde yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
1.7 "Hesap Sahibi ", denizmanzarali.com adlı internet sitesinde yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. “Hesap Sahibi”nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren “Hesap Sahibi” için denizmanzarali.com, “Hesap Sahibi”ne herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan "Hesabını" geçici olarak durdurabilir, Hesabını kapatabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.
1.8 "Hesap Sahibi ", tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
1.9 "Hesap Sahibi ", seçmiş olduğu kategoriye ilişkin ücreti ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
1.11 denizmanzarali.com adlı internet sitesini kullanan gerçek veya tüzel kişiler, denizmanzarali.com adlı internet sitesinde sadece bir "Hesap" açabilirler. Bu amaçla kullanıcılar; farklı kullanıcı adları, e-posta adresleri, telefon numaraları kullanarak birden fazla denizmanzarali.com hesabı açmamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu kuralın ihlal edildiğinin DENİZMANZARALİ.COM tarafından tespit edilmesi halinde; “Hesap Sahibi”nin tüm "DENİZMANZARALİ.COM Hesapları", DENİZMANZARALİ.COM tarafından geçici olarak durdurulabilir veya bu hesap sahibinin hesabı kapatılabilir. Herhangi bir sebeple “Hesabı” kapatılmış veya “Hesabı” durdurulmuş kullanıcının siteye girmek için yeni hesap açması ve bu yeni hesabının DENİZMANZARALİ.COM tarafından tespit edilmesi halinde; bu kullanıcının tüm "DENİZMANZARALİ.COM Hesapları"nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir ücret iade, tazminat veya cezai şart yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme hakkını DENİZMANZARALİ.COM saklı tutmaktadır.
2. denizmanzarali.com Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti
Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti; işbu sözleşmede belirtilen "Alıcı" veya "Satıcı" sıfatına haiz “Hesap Sahibi” olanların denizmanzarali.com adlı internet sitesinin alt yapısını kullanarak alım-satım konusunda çevirim içi (on-line) ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapının kendilerine sunulması, bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilmesi ve bu durumun taraflarca işbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar dâhilinde usulüne uygun şekilde DENİZMANZARALI.COM ’a bildirilmesi durumunda "Alıcı" tarafından “DENİZMANZARALI.COM ’un Güvenli Hesabı"na aktarılan ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına transfer edilmesi, eğer "Satıcı" borcunu gereği gibi ifa etmezse ve bu durum işbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar çerçevesinde "Alıcı" tarafından DENİZMANZARALI.COM ’e bildirilirse; “Alıcı" tarafından “DENİZMANZARALI.COM ’in Güvenli Hesabı"na aktarılan ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde "Alıcı"ya iade edilmesini sağlayan, işbu sözleşme ve ayrılmaz bir parçası olan eklerinde ve denizmanzarali.com adlı internet sitesinde detayları açıklanan sistemdir.
Aşağıdaki hükümler, "DENİZMANZARALİ.COM Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"ni kullanan "Alıcı" veya "Satıcı" sıfatına haiz “Hesap Sahibi”nin hak ve yükümlülükleri ile denizmanzarali.com’un bu hak ve yükümlülükler karşısındaki durumunu düzenlemektedir.
2.1 Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri
2.1.1 "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nde "Alıcı"; denizmanzarali.com adlı internet sitesinde ilanları gösterilen "Satıcı"ya ait ürün ve hizmetlerin satın alma talebini DENİZMANZARALİ.COM internet portalının alt yapısını kullanarak yapar. "Alıcı"nın denizmanzarali.com adlı internet sitesi üzerinden DENİZMANZARALİ.COM ’in internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talebinin mahiyeti, ilanda belirtilen mal ve hizmetin satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek, "Satıcı" ile arasında bir satış akdinin yapmış olduğu satın alma talebiyle akdin kurulduğu anlamına gelmektedir. "Alıcı" bu satın alma talebiyle ilgili ürün ve hizmeti satın almayı kabul ve taahhüt eder.
2.1.2 "Alıcı", Portal" üzerinden denizmanzarali.com internet sitesine ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleri ile "Satıcı" tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İstisnai durumlar hariç, "Alıcı" tarafından yapılan satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez.
2.1.3 "Alıcı", denizmanzarali.com adlı internet sitesi üzerinden yapmış olduğu satın alma taleplerinde yalnızca, "DENİZMANZARALİ.COM ’in Güvenli Hesabı"na para transferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. Para borcunun ifasının "DENİZMANZARALİ.COM ’in "Güvenli Hesabı" dışında başka şekilde gerçekleştirilmesi durumunda; DENİZMANZARALİ.COM ’in işbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"ne ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi; "Alıcı" ve "Satıcı"nın hak ve borçları da işbu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir. DENİZMANZARALİ.COM , para borcunun ifasında anlaşmalı bankalarla hareket ederek "Alıcı"ya taksitle ödeme kolaylığı sunabilir. Bu durumda ilgili taksitli ödemeye ilişkin koşullar, denizmanzarali.com tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi sırasında denizmanzarali.com adlı internet sitesinin ilgili bölümünden "Alıcı"ya duyurulmaktadır. "Alıcı" taksitli ödemeye karar verir ise, denizmanzarali.com adlı internet sitesinin ilgili bölümünde belirtilen koşulları da kabul etmiş olmaktadır.
2.1.5 "Alıcı", "Satıcı"lar tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışa arzı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere, ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında DENİZMANZARALİ.COM ’un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.
2.1.6 "Alıcı", "Satıcı"ya havale edilmesi için "DENİZMANZARALİ.COM ’in Güvenli Hesabı"na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve "Alıcı" tarafından işbu sözleşmenin 2.1.4. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra "Satıcı"nın denizmanzarali.com’a bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte "DENİZMANZARALİ.COM ’un Güvenli Hesabı"nda bulunan "Alıcı" ve/veya "Satıcı"nın parası üzerinde denizmanzarali.com’un kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.
2.2 Satıcıların Hak ve Yükümlülükleri
2.2.1 "Satıcı" satıma arz ettiği ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satıma arz ettiği ürün ve hizmetlerin satışı, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya denizmanzarali.com adlı internet sitesinin ilgili yerlerinde belirtilen sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve hesaba ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu denizmanzarali.com’un ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.
2.2.2 "Satıcı", satıma arz ettiği ürün ve hizmetle ilgili satın alma talebinde bulunan "Alıcı"ya söz konusu ürün ve hizmetin satışını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.
2.2.3 "Satıcı", "Alıcı"nın "DENİZMANZARALİ.COM ’un Güvenli Hesabı"na parayı göndermesi halinde "Alıcı"ya ürün ve/veya hizmetin satışını gerçekleştireceğini ve ürün ve/veya hizmetin teslimini "Alıcı" ile kararlaştırdıkları ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EK-1’de belirtilen süreç ve sürelere uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ifa edeceğini kabul ve taahhüt eder.
2.2.4 "Satıcı", satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde denizmanzarali.com’a yapılan taleplere karşı DENİZMANZARALI.COM ’u her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.2.5 "Satıcı", işbu sözleşmenin 2.2.2. maddesi doğrultusunda satma yükümlülüğü altına girdiği ürünlerin bedellerinin, DENİZMANZARALİ.COM tarafından yönetilen "DENİZMANZARALI.COM ’in Güvenli Hesabı"na "Alıcı" ve "Satıcı" arasındaki alım-satım işlemi yani ürün veya hizmetin “Satıcı” tarafından fiziki olarak teslimi ve "Alıcı" tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere "Alıcı" tarafından iletileceğini kabul ve beyan eder. "Satıcı", "Alıcı"nın ürünü teslim alıp, "DENİZMANZARALİ.COM ’in Güvenli Hesabı"ndaki ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına iletilmesi için DENİZMANZARALİ.COM ’e bildirimde bulunabileceğini veya "Satıcı" tarafından kendisine gönderilen ürün veya hizmeti kabul etmeyerek ürün veya hizmeti "Satıcı"ya iade edebileceğini ürün veya hizmet bedelinin kendisine iade edilmesi için DENİZMANZARALİ.COM ’e bildirimde bulunabileceğini kabul ve taahhüt eder. "Satıcı", "Alıcı"nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde DENİZMANZARALİ.COM ’in, "Satıcı"nın "Alıcı"ya yolladığı ürün ve hizmeti "Alıcı"nın kabul etmiş olduğunu varsayacağını ve "DENİZMANZARALİ.COM ’in Güvenli Hesabı"nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan "Alıcı" tarafından "Satıcı"ya iletilmesi için DENİZMANZARALİ.COM ’e bildirimde bulunulmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. "Satıcı" işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri GET süreçlerine, denizmanzarali.com adlı internet sitesi dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve surelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.2.7 "Satıcı", "Alıcı"nın kendisine havale edilmesi için "DENİZMANZARALİ.COM ’in Güvenli Hesabı"na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyon kesildikten ve "Alıcı"nın işbu sözleşmenin 2.1.4. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra "Satıcı"nın "DENİZMANZARALİ.COM ’e bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte "DENİZMANZARALİ.COM ’in Güvenli Hesabı"nda bulunan "Alıcı" ve/veya "Satıcı"nın parası üzerinde DENİZMANZARALİ.COM ’in kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.
4. denizmanzarali.com Listeleme Hizmeti
4.1 Bu “Hizmet” “Hesap Sahibi”nin denizmanzarali.com hesabı üzerinden girmiş olduğu ilan içeriklerinin denizmanzarali.com denizmanzarali.com adlı internet sitesinde yer alan kategoriler altında görüntülenmesinin sağlanmasıdır. Listeleme; denizmanzarali.com denizmanzarali.com adlı internet sitesinin dinamik alt yapısı üzerinden “Kullanıcı”ların ilgili kategoriler altında özelleştirdikleri sorguları doğrultusunda “Hesap Sahibi”ne ait ilanların “Kullanıcı” tarafından denizmanzarali.com tarafından belirlenen sıra dahilinde denizmanzarali.com ara yüzü üzerinden görüntülenmesidir. Listeleme; denizmanzarali.com veri tabanına gelen sorguların denizmanzarali.com veri tabanı üzerinde çalışan bilgisayar programının döneceği otomatik yanıtların “Kullanıcı”ya gösterilmesi esasına dayanır. Bu sorgu neticesinde görüntülenen ilanlar, “Hesap Sahibi” iş bu dokümanda belirtilen doping hizmetlerini seçmemiş ise; otomatik olarak listelenir. “Hesap Sahibi” ilanların listelemede ilanı farklı şekilde (sorgu sırası; ilanların okunurluğu, ilanların içeriği v.b yönlerden) yer alsın isterse; işbu dokümanda yer alan doping hizmetlerinden yararlanmak durumundadırlar.
4.2 İlanlarının hangi kategori altında görüntüleneceğini(n) seçimi öncelikle “Hesap Sahibi”ne aittir. “Hesap Sahibi”nin belirlediği kategorinin ilanının konusuyla ilişkili olmaması durumunda; denizmanzarali.com ilgili ilanın konusuyla ilişkili olan kategori altında görüntülenmesini “Hesap Sahibi”ne herhangi bir bildirimde bulunmadan sağlayabilir.
7. denizmanzarali.com Ek Hizmetler
“Hesap Sahibi”, yukarıda sayılan temel "hizmet"lere ek olarak denizmanzarali.com adlı internet sitesinde duyurulan ve kullanım koşulları denizmanzarali.com adlı internet sitesinin ilgili kısımlarında belirtilen "Hizmet"lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilir. ”Hesap Sahibi” denizmanzarali.com tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve denizmanzarali.com adlı internet sitesinin ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin denizmanzarali.com adlı internet sitesinin ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
EK-4 İlan Verme Kuralları ve İlan Verilmesi Yasaklı Ürünler
Aşağıda belirtilen tüm kategorilerdeki “İlan Verme Kuralları” hem bireysel hem kurumsal Hesap Sahibi olanlar için geçerlidir. İlan girişinde bulunan Hesap Sahibi, mevzuata, ilan verme kurallarına ve Hesap Sözleşmesi’nde belirtilen kurallara uymayı, kanun ve yönetmelikler başta olmak üzere mevzuat gereği tüketiciyi aldatma ihtimali taşıyan açıklamalara ilanda yer vermemeyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
denizmanzarali.com portalında ilanının verilmesi yasak olan ürünlerin güncel listesine Yasaklı Ürünler Listesi sayfasından ulaşılabilir. DENİZMANZARALİ.COM , ilanı verilmesi yasaklı ürünlere, portalın ilgili bölümlerinde yapacağı açıklamalar doğrultusunda eklemeler yapabilir. “Hesap Sahibi”, ilanı yasaklı ürünleri güncel olarak takip etmeli, yasaklı olmayan ürünlere ilişkin ilan vermelidir. denizmanzarali.com’da yayınlanmış ilanlar, ilan sahipleri tarafından yayından kaldırıldığında ya da ilan verme kurallarına ve/veya hesap sözleşmesine aykırılık nedeniyle DENİZMANZARALİ.COM tarafından yayından kaldırıldığında; ilan ve doping ürünleri elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerden olduğu için, yayından kaldırılan ilanın ücreti ve uygulanmış doping varsa doping ücreti veya varsa bu ilan kapsamında tanımlanmış kampanya ve tekliflere ait haklar (ücretsiz ilan, ürüne bağlı doping vb gibi) iade edilmez.
Kullanıcı'lar, denizmanzarali.com adlı internet sitesi dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden " Hesap Sahibi" veya denizmanzarali.com’un amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Hesap Sahibi tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri sadece ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.
İlan verenler, ilanlarından DENİZMANZARALİ.COM tarafından uygun görülenlerin; DENİZMANZARALİ.COM ’in belirleyeceği süre boyunca “Efsane İlanlar” ya da “İlginç İlanlar” kategorisinde yayınlanmasına, ayrıca DENİZMANZARALİ.COM tarafından seçilen ilanların, sosyal medyada, basın bülteninde ve sair mecralarda yayınlanmasına onay vermektedir.
Fiyat Bilgileri özelliği kullanıcılarımızın daha kolay şekilde favoriye aldıkları ilanların fiyat değişikliklerini takip edebilmelerini sağlayan bir özelliktir. Bu özellik tüm ilanlarda gösterilir ancak ilanın fiyat tarihçesinin görüntülenebilmesi için ilanın favoriye eklenmesi gerekmektedir. Favoriye eklenen ilanlardaki fiyat değişikliklerini gösteren Fiyat Bilgileri özelliği kaldırılamaz.
İlan Verme Kuralları -
1. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece gayrimenkul hakkındaki bilgiler yer almalıdır.
2. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümlerde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve ürüne ait fotoğrafların eklenmemesi gerekmektedir.
3. Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar, videolar ve 3 Boyutlu Tur görüntüsü, satılan / kiralanan gayrimenkule ait olmalıdır. Yayınlanan içerikler, fotoğraf, video veya link olarak ilana eklenen 3 Boyutlu Tur görüntüler hakkında DENİZMANZARALİ.COM 'un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
4. İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (metrekare, oda sayısı, bulunduğu kat, fiyat v.b.) doğru bilgiler yer almalıdır.
5. Eklenen fotoğrafların, videoların, 3 Boyutlu Tur görüntülerinin içeriğinde firma logoları, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır. Seçili vitrin resmi olarak işaretlenen görsellerde; firma logoları, telefon numarası, web sitelerinin linki, renkli arka plan, renkli çerçeve, metin içerikleri,firma isimleri, photoshop ve benzeri uygulamalarla eklentiler yer almamalıdır.
6. Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının fotoğrafı / fotoğrafları kullanılmamalıdır.
7. Bir gayrimenkulü satmak için ayrı, kiralamak için ayrı ilan verilmelidir. Aynı ilanda hem satılık hem kiralık detayları bulunamaz.
8. Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren hesap sahiplerinin bu ilanları silinebilir, hesapları geçici olarak durdurulabilir veya iptal edilebilir.
9. Aynı sitede veya blokta bulunan ve aynı özellikleri taşıyan gayrimenkuller için ayrı ilan girişi yapılmaması, tek bir ilan verilmesi ve bu ilanın açıklamasında aynı konumda farklı dairelerin de olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Aynı özellikte ikinci ilan girişi mükerrer (aynı kayıt) sayılmaktadır.
10. Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı konumda dahi olsa aynı resim ikinci bir ilanda kullanılmamalıdır.
11. Emlak ilan girişleri mutlaka mal sahibi tarafından veya mal sahibinin onayı alınarak yapılmalıdır. Bu sorumluluk ilan verene aittir. Mal sahibinin itirazı doğrultusunda hesap sahiplerinin bu ilanları silinebilir, hesapları geçici olarak durdurulabilir veya iptal edilebilir.
12. Satılık veya kiralık gayrimenkuller için temsili fiyat verilmemelidir.
13. Borcu ile beraber devredilmek istenen Daire ilanlarınızı Devren Satılık Konut kategorisinden vermenizi öneriyoruz. Eğer Konut/Satılık kategorisinden ilanınızı yayınlamak istiyorsanız fiyat alanında tüm borçları ile beraber toplam tutarın yazılması gerekmektedir.
14. İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ve mail adreslerini belirtmemeleri gerekir
15. İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.
16. Satılan ya da kiralanan ürünler Satıldı / Kiralandı olarak tekrar yayına verilemez. Satış işleminin devam ettiği izlenimi yaratan ya da tüketiciyi aldatma ve yanıltma ihtimali yaratabilecek “opsiyonlanmıştır', “kaporası alınmıştır”, "satılmıştır", "ilginiz için teşekkürler" gibi ya da bunlara benzer anlamda ibareler içeren ilanlar yayına alınmaz, yayında olan ilanlar yayından kaldırılır.
17. Banka'lara ait olan emlakların ilanları sadece Banka'lar tarafından “Bankadan Emlak” paketi satın alınarak yayınlanabilir. Bireysel ya da Mağaza paketi alan kurumsal hesap sahipleri Banka'lara ait emlaklar için sitede ilan yayınlayamaz. Yayınlamaları halinde ilan yayından kaldırılır ve Mağaza kapatılır.
18. İlan verme aşamasında, ilana ait denizmanzarali.com tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. Denizmanzarali.com hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.”
19. Günlük Kiralık İlan yayınlayanlar; 22/11/2016 tarihli Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen yeni düzenlemelere, yasal mevzuata ve Portal'daki İlan Yayınlama Kurallarına uygun hareket etmekle yükümlüdür. Yasal yükümlülüklerini yerine getirmeden günlük kiralık ilan yayınlayanlar hakkında uygulanacak cezalardan münhasıran Günlük Kiralık İlan Veren sorumlu olacaktır.
20. Konut> Kiralık kategorisinde sadece aylık kiralık ilanlar verilebilir. Günlük, haftalık vb. kiralık ilanların Günlük Kiralık kategorisinden verilmesi gerekmektedir.
21. Günlük kiralık dairelerde, fiyat kriterine günlük kiralama bedeli girilmelidir.
22. İlanın işyeri ya da konut olarak değerlendirilmesinin kararı ilan verenin sorumluluğundadır. Seçilmiş kategori doğru olarak kabul edilir, ilan verme kurallarına aykırı bir durum yer almıyor ise ilan yayına alınır.
23. Her farklı taşınmaz için ayrı ilan verilmelidir. Farklı konumdaki, taşınmazlar için toplu satış yapılamamaktadır.
24. Turistik Tesis kategorisinde sadece turistik bir tesisin tamamı kiralanabilir ya da tamamının satışı yapılabilir.
25. 13 Eylül 2018 tarihli "Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"da, 6 Ekim 2018 tarihli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ”de ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de belirtilen sözleşme tiplerine dair kategorilerdeki ilanların fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.
Önemli Bilgilendirmeler:
İlan verilirken girilen adres bilgileri denizmanzarali.com’un adres güncelleme konusunda hizmet aldığı firmanın ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün güncel verilerine uygun olarak düzenli olarak güncellenmektedir.
Denizmanzarali.com’da bir ürüne ait sadece bir ilan verilebilir. Aynı ürüne ilişkin birden fazla ilan verilmesi durumunda, fazla verilen ilan/ilanlar yayından kaldırılır ve bu ilan/ilanlar paketten/ilan limitinden düşülür, iade edilmez.
Ek - 5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik
denizmanzarali.com adlı internet sitesi: www.denizmanzarali.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.
"Kullanıcı": denizmanzarali.com adlı internet sitesine çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.
"Hesap Sahibi": www.denizmanzarali.com portalında hesap oluşturan ve denizmanzarali.com adlı internet sitesi dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.
“Hesap”: Hesap oluşturmak isteyen “Kullanıcı” tarafından denizmanzarali.com adlı internet sitesinde hesap sahibi olmak için gerekli olan hesap formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, hesap formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise, ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve denizmanzarali.com tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Hesap oluşturma işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Hesap Sahibi " olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
"Alıcı": İşbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" hizmetini kullanmak suretiyle; "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" üzerinden "Satıcı" tarafından satışa arz edilen mal ve hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi olan "Hesap Sahibi".
"Satıcı": İşbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret" hizmetini kullanmak suretiyle, hukuken çekişmesiz olarak her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri “Hesap Sahibine” yönelik olarak satışa arz eden gerçek ve/veya tüzel kişi "Hesap Sahibi ".
"Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" (Kısaca “GET”): "Alıcı" ve "Satıcı" arasında düzenlenen satış akdinin "ödemeye" ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak işbu sözleşme'de belirtilen koşullar dahilinde denizmanzarali.com tarafından sağlanan hizmet.
DENİZMANZARALİ.COM Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): denizmanzarali.com adlı internet sitesi içerisinde “Hesap Sahibi”nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla denizmanzarali.com tarafından ortaya konulan uygulamalar olup, Ek-2’de tanımlanmaktadır. denizmanzarali.com, denizmanzarali.com adlı internet sitesi içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde “Hesap Sahibi”nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman "Hizmet"lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. denizmanzarali.com tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili “Hesap Sahibi”nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, denizmanzarali.com tarafından ilgili "Hizmet"in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu denizmanzarali.com adlı internet sitesinde “Hesap Sahibi”ne duyurulur.
Kullanıcı Profili; kullanıcıların geçmişte denizmanzarali.com denizmanzarali.com adlı internet sitesi üzerinden “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”nden yararlanmak suretiyle yapmış oldukları alım satım işlemleri neticesinde diğer alıcı ve satıcıların değerlendirmeleri doğrultusunda verdikleri puanlar ve yaptıkları yorumların görüntülendiği bilgi sayfalarıdır.
Hesap sahibi Profili değerlendirme sistemi, “Hesap Sahibi” olanlar arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi, “Hesap Sahibi” ve "Kullanıcı"ların diğer “Hesap Sahibi” hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla tamamen “Hesap Sahibi” olanların inisiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Hesap sahibi Profiline yeni mesajlar girme hakkı ve yetkisi sadece “Hesap Sahibi”ne ve denizmanzarali.com a aittir. “Hesap Sahibi” kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece denizmanzarali.com "Hizmet"leri ve denizmanzarali.com adlı internet sitesinin kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda gireceklerdir.
”Hesap Sahibi” Profili oluşturulurken ve kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken “Hesap Sahibi” olanların yaptıkları yorum ve puanlamalara ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk yorumu ekleyen ve puanlamayı yapan “Hesap Sahibi”ne aittir. denizmanzarali.com Kullanıcı Profillerinde bulunan yorum ve puanlamalardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir. denizmanzarali.com’ un söz konusu yorum ve puanlamaların adil veya doğru olup olmadığına yönelik bir araştırma ya da değerlendirme yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Diğer alıcı ve satıcılar tarafından yapılan yorum ve verilen puanlar her bir “Güvenli Elektronik Ticaret” işlemi için 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere gerçekleştirilebilmektedir. Söz konusu yorum ve puanlamalar değiştirilemez, silinemez, aynı “Güvenli Elektronik Ticaret” işlemi için tekrar oy verilemez.
“Hesap Sahibi” hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Hesap Sahibi Profili değerlendirme sistemini manipüle edecek, işlemde bulunduğu karşı taraf “Hesap Sahibi"ni kendi profili ile ilgili olumlu yorumda bulunmaya zorlama veya olumsuz yorumda bulunmayı engellemeye yönelik davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde konuyla ilgili DENİZMANZARALİ.COM ’in meydana gelen tüm zararını tazmin edeceklerini ve DENİZMANZARALİ.COM ’in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve “Hesap Sahibi”nin hesabını kapatma hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.
“Hesap Sahibi”, kendisi için oluşturulmuş profilini hiçbir şart ve koşulda başka bir “Hesap Sahibi”ne devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. “Hesap Sahibi”nin kendisi için oluşturulmuş Hesap sahibi profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde “Hesap Sahibi” DENİZMANZARALİ.COM ’in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve “Hesap Sahibi”nin hesabına son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.
Kullanıcılar kendileri tarafından yapılan yorumların aşağıda sayılan kategorilerden birine dâhil olması halinde denizmanzarali.com’un söz konusu yorumu kaldırma ve/veya yorum sahibinin denizmanzarali.com hesabını geçici olarak durdurma veya kapatma hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder:
1. Yorumun karalama veya iftira niteliğinde ya da onur kırıcı veya yasadışı nitelikte olduğunun bir mahkeme kararıyla tespit edilmiş ve söz konusu kararın DENİZMANZARALİ.COM 'e sunulmuş olması,
2. Yorumun argo ve ırkçı ifadeler içermesi,
3. Yorumun genel ahlaka aykırı, kişilik haklarını zedeleyici veya küçük düşürücü ifadeler içermesi,
4. Yorumun, hakkında yorum yapılan kullanıcının tüm DENİZMANZARALİ.COM kullanıcılarına açık mevcut bilgileri dışındaki kişisel bilgilerini, adresini, telefonunu, e-mail adresini, vb. içermesi,
5. Yorumun DENİZMANZARALİ.COM 'e, yanlış ve/veya sahte kullanıcı bilgisi vermiş olan ve kendisine ulaşılamayan kullanıcılar tarafından yapılmış olması,
6. Yorumun olumsuz nitelikte olup yanlışlıkla başka bir kullanıcıya verilmiş olması ve bu durumun yorum sahibi kullanıcı tarafından denizmanzarali.com e bildirilmesi,
7. Yorumun link veya script içermesi.
“Hesap Sahibi”nin, DENİZMANZARALİ.COM tarafından portalda belirtilen kuralları veya işbu sözleşmenin ve eklerinin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, DENİZMANZARALİ.COM tarafından kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul ve beyan ederler.